Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2014

(...) nie jestem przecież własnym patentem. Nie wymyśliłem samego siebie. To nie tylko inni muszą mnie znosić. Ja sam muszę także siebie samego znosić i nie idzie mi to wcale łatwo
— Mareg
Reposted fromhlaskology hlaskology

March 09 2014

Można przejść przez każde piekło, można przeżyć każdą tyranię, można wydostać się z każdego bagna i z każdej udręki, jeśli istnieje choć odrobina pewności czy choćby nadziei, że gdzieś istnieje człowiek, który chodzi tak samo jak ty, oddycha tak samo jak ty, tak samo cierpi, poszukuje czy walczy pozostając czystym. 
— Mareczek H.
Reposted fromhlaskology hlaskology

February 04 2014

3327 6ab4 500
Reposted fromhlaskology hlaskology

January 18 2013

2528 ece1 500
Reposted fromscorpix scorpix vialubiepowidla lubiepowidla

August 04 2012

Reposted fromKabrioletta Kabrioletta viasavor savor

June 15 2012

Reposted fromoll oll viaflachsen flachsen

May 01 2012

6003 5209
Reposted frommsto msto viavindurinn vindurinn

April 28 2012

6397 43ec

OMG It's Alive

Reposted fromhokten hokten viagoniewicz goniewicz
1014 a705
Reposted fromirmelin irmelin viagoniewicz goniewicz

April 26 2012

April 25 2012

April 09 2012

5466 28a7 500
Reposted fromsail sail

April 07 2012

8109 442d 500
Reposted fromShori Shori

April 04 2012

Reposted fromsunwalk sunwalk

April 03 2012

0095 4f0d
Reposted frommychalyna mychalyna

March 29 2012

5741 a0b2
Reposted frompanna-bez-glowy panna-bez-glowy viamajkey majkey

March 20 2012

6933 7baf 500
a po weekendzie susziii...

January 06 2012


Highscore scrolled down 26.034 pixel
put in your name here:  |__________|

January 05 2012

9238 ed50
Reposted fromcigarette04 cigarette04

November 18 2011

1493 3115
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viadrusill-a drusill-a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl