Tumblelog by Soup.io
  • zyrafa
  • hlaskology
  • unicorn792
  • Billie
  • franklymydear
  • ula
  • cigarette04
  • chaffinch22
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2019

Reposted fromshakeme shakeme viaplants plants
9579 d1a9 500
tracks worth listening 
Reposted fromgodehart godehart viagreywolf greywolf
Reposted fromFlau Flau viagreywolf greywolf
7328 71b7 500

wilhelmina-fae:

Comet in Moominland ☄️

6078 81a2
Reposted frommental-cat mental-cat viairmelin irmelin
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viairmelin irmelin
Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viairmelin irmelin
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i tez nie mam sensu. 

— Tadeusz Różewicz
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viairmelin irmelin
Reposted frombluuu bluuu viasatyra satyra
- To, że nie potrafi cię kochać tak, jak ty chcesz, nie znaczy, że nie kocha się ze wszystkich sił - mówi.
— Anna Todd "After.Już nie wiem, kim bez ciebie jestem"
Reposted fromaurinko aurinko vialeniwieec leniwieec
Dzisiejszy dzień to idealny obraz mojego życia.  Jestem zawsze sama, gdy potrzebuje innych.
Reposted fromliliowadusza liliowadusza vialeniwieec leniwieec
Najwięcej możesz się nauczyć dzięki najtrudniejszym rzeczom, przez które musisz przejść.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialeniwieec leniwieec

Są chwile, kiedy człowiek jest tak zdołowany psychicznie, że nie potrafi wydobyć z siebie słowa.

— Nicholas Sparks
Reposted fromkrn krn viasatyra satyra
7339 d8bf
Reposted fromthinredline thinredline viapsychedelix psychedelix
8021 a0e2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapsychedelix psychedelix

August 09 2019

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl